Distance Learning – Resources & Information

Select Language

EnglishEspañolFrançais – አማርኛ

*DISTANCE LEARNING 2021 – IMPORTANT INFORMATION*

We are excited to start a new semester with you! Even if we are not in the buildings, we are here to support you and to ensure we have a safe and successful semester. Read here for a welcome to the Spring 2021 semester from Allison R. Kokkoros, CEO of the Carlos Rosario School.  

Read below for important information on health, schedule, and what to expect for the current semester.

When and how do classes start?

Our first day of school for the Spring 2021 semester is Monday, February 8, 2021. We have made the decision to remain virtual, except for programs that require hands-on practice. We made this decision to ensure we have a safe and successful semester for everyone.

How will you connect to your class?

Your spring semester teacher will reach out to you with details on how to begin your class. Be on the lookout for an email, phone call, and/or text from your teacher during the week of February 8, 2021. We need you to communicate with them so you have all the information you need to succeed this semester.  If your contact information has changed since you completed your application, please call the school to tell your new phone number or email. You can reach us at 202-797-4700 or 202-734-4900.

How will I receive a device??

If you are new, you will receive instructions on how to pick up materials and devices from your teacher. Please make sure to answer their calls or messages. 

What should I do if I have to come to the School?

Anyone coming to the school (students or employees) are required to follow our health and safety guidelines. This includes requiring the use of masks and practicing social distancing at all times. 

You should not come to the School if you:

 • Are experiencing any COVID-19 symptoms or have been around someone who is,
 • Have tested positive for COVID-19,
 • You or a close contact/household member are waiting for COVID-19 test results, or
 • You have traveled in the last 14 days to a high-risk area for the virus.

Please watch the below video with more information on health and safety guidelines. 

How can I find the most recent school information?

Who should I contact if I need additional support?

 • Contact your teacher for information on your classes
 • Call us if you need Student Services support (for example: healthcare, food, technology, mental health, etc.):
  • Harvard St. Campus at 202-797-4700
  • Sonia Gutierrez Campus at 202-734-4900

Information for High-Risk Individuals

The DC Health Department recommends that any individual at increased risk of experiencing severe illness due to COVID-19 should talk with their doctor before attending in-person activities at school. Therefore, we encourage you to seek medical advice if you are worried that you or a member of your household is in a high-risk category. Below is a list of medical conditions that are at increased risk of severe illness from COVID-19:

 • Cancer
 • Chronic kidney disease
 • COPD (chronic obstructive pulmonary disease)
 • Immunocompromised state from solid organ transplant
 • Obesity (Body mass index (BMI) of 30 or higher)
 • Serious heart conditions
 • Sickle cell disease
 • Type 2 diabetes mellitus

For a complete list of conditions which might be at an increased risk for severe illness from COVID-19, please see www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extraprecautions/people-with-medical-conditions.html.

Any student who has a medical condition not listed, but who is concerned about their safety, is recommended to talk with their doctor before attending in-person activities at school.

Face Coverings 

Everyone who comes to school must wear a face covering – both inside and outside the building.  

The School will give every student who needs to enter the building reusable cloth face masks.  Students can clean and use them again.   Students may wear their own masks to school if they fit snugly over the nose and mouth, and they do not have an air vent.  You may also want to consider wearing two masks – one on top of another and/or using a filter inside the mask. The School provided filters with the masks distributed to students.

Everyone must wear a face covering at the School – staff and students.  Staff who are not able to wear a mask due to a medical condition are not permitted on campus.  Students who have a medical condition that they believe prevents them from wearing a mask should contact the School’s special needs coordinator, Alice-Ann Beachy at 202-797-4700, to request an accommodation.  The School will communicate with the student to determine if it is possible to grant the student’s request while continuing to keep the school environment healthy and safe for everyone else.  For all students, the School is providing on-line learning options at this time.

Continuous Education and School Operations Plans

The following links outline our educational plans for the Spring 2021 Semester and health & safety plan for all school operations and education including in-person and distance learning.  In our Continuous Education Plan, we outline the changes needed for us to be successful in distance learning. The School Recovery Operations Plan contains detailed information on the School’s health & safety plan, including frequent cleaning of our school facilities and guidelines for all community members to follow such as social distancing, wearing masks, and hand hygiene.  The School has also communicated to students and staff about guidelines that everyone will be expected to follow on campus at all times during the pandemic.

 

COVID-19 RESOURCES

 

Vaccines

DC has published a vaccination plan for DC residents and essential workers in DC.  For the latest information on the current phase that DC is in for vaccinations visit:  https://coronavirus.dc.gov/vaccine-information

As of the end of January, DC was in Phase 2, which includes vaccination of individuals who are age 65 and older, certain categories of essential workers (including public charter school employees working in person at school), and individuals with certain health conditions at higher risk for severe COVID-19 illness.  

We encourage you to register for an appointment when you are eligible for getting the vaccine. You may register for an appointment:

 • Online at vaccinate.dc.gov. 
 • By phone by calling the District’s hotline at 855-363-0333

 

GUIDELINES FOR VISITING CAMPUS STUDENTS AND EMPLOYEES (UPDATED 1/28/2021)

 

 *APRENDIZAJE A DISTANCIA – INFORMACIÓN IMPORTANTE*

¡Estamos emocionados de comenzar un nuevo semestre con ustedes! Aunque no estemos en nuestros edificios, estamos aquí para apoyarlos y asegurarnos de que tenga un semestre seguro y exitoso. Lea aquí la carta de bienvenida al semestre de primavera 2021 de parte de Allison R. Kokkoros, CEO de la Escuela Carlos Rosario.  

A continuación, lea información importante sobre salud, horarios, y que esperar para este semestre.

¿Cómo y dónde empiezan las clases?

Nuestro primer día de clases para el semestre de primavera 2021 es el lunes 8 de febrero, 2021. Hemos tomado la decisión de permanecer virtuales, excepto por algunas clases que requieren práctica presencial. Hemos tomado esta decisión para asegurarnos que el semestre sea exitoso y seguro para todos. 

¿Cómo se conectarán a su clase?

Sus maestros de este semestre se comunicarán con ustedes con detalles de cómo iniciar su clase. Estén atentos ya que ellos se comunicarán vía correo electrónico, llamada, y/o texto durante la semana de febrero 8, 2021. Necesitamos que se comuniquen con ellos para que tengan toda la información necesaria para iniciar el semestre.  Si su información de contacto ha cambiado desde que se registró, por favor llame a la escuela para dejarnos saber. Puede llamarnos al 202-797-4700 o 202-734-4900. 

¿Cómo recibiré una computadora o tableta?

Los nuevos estudiantes, recibirán instrucciones de cómo recoger materiales y dispositivos de parte de sus maestros. Por favor, contesten sus llamadas o mensajes para recibir información importante.

¿Qué debo hacer si tengo que ir en persona a la escuela?

Cualquier persona que venga en persona a la escuela (estudiantes o empleados) están requeridos a seguir nuestras reglas de salud y seguridad. Esto incluye el uso de mascarillas y practicar distanciamiento social en todo momento. 

No deben de venir a la escuela si: 

 • Está experimentando cualquier síntoma de COVID-19 o ha estado cerca de alguien que tiene algún síntoma
 • Ha tenido un examen positivo de COVID-19
 • Está esperando resultados de un exámen de COVID-19, o alguien en contacto cercano suyo está esperando resultados
 • Si ha viajado a un área de alto riesgo al virus en los últimos 14 días.

Por favor vea el siguiente video con más información sobre nuestras reglas de seguridad. 

¿Cómo puedo encontrar la información más reciente de la escuela?

 • Nos comunicaremos regularmente con ustedes por medio del correo electrónico o teléfono que brindaron cuando se registraron. 
 • Brindamos información de forma regular sobre nuestra escuela y sobre otros recursos en nuestra redes sociales en Facebook o Instagram, y en está página web https://www.carlosrosario.org/about/distancelearning2021/ 

¿A quién debo contactar si necesito apoyo adicional?

 • Contacte a su maestro/a para información sobre sus clases
 • Llámenos si necesita ayuda del departamento de Servicios de Apoyo (por ejemplo: acceso a cuidado de salud, comida, tecnología, salud mental, etc.):
 • Campus de Harvard Street al 202-797-4700
 • Campus de Sonia Gutiérrez al 202-734-4900

Información para Individuos de Alto Riesgo

El Departamento de Salud de DC recomienda que cualquier persona que tenga un alto riesgo de experimentar enfermedad severa a causa de COVID-19 debe de hablar con su doctor antes de unirse a actividades presenciales en la escuela. Por lo tanto, les recomendamos que reciban recomendaciones médicas si cree que usted o algún miembro de su familia pertenece a una categoría de alto riesgo. La siguiente es una lista de condiciones médicas que tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19:

 • Cancer
 • Enfermedad renal crónica
 • Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD, por sus siglas en inglés) 
 • Estado inmunodeprimido por trasplante de órganos sólidos
 • Obesidad (Índice de masa corporal -BMI –  de 30 o más alto)
 • Afecciones cardíacas graves
 • Anemia drepanocítica
 • Diabetes mellitus tipo 2

Para una lista completa de condiciones que pueden estar a un riesgo mayor de enfermedad severa a causa de COVID-19, visiten: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html 

Se le recomienda a cualquier estudiante que tenga una condición que no esté listada, pero que esté preocupado por su seguridad, a que hable con su doctor antes de visitar la escuela para actividades presenciales.

Mascarillas o Cubrebocas

Cualquier persona que venga a nuestra escuela debe de usar un cubrebocas, tanto afuera como adentro de los edificios.

La escuela planea brindar mascarillas de tela reusables a cada estudiante que necesite entrar al edificio. Estas mascarillas pueden ser lavadas y reusadas.  Los estudiantes pueden usar sus propias mascarillas para ir a la escuela si se ajustan cómodamente a la nariz y la boca, y no tienen un filtro de ventilación. También consideren utilizar dos mascarillas – una encima de la otra o considere utilizar un filtro dentro de la mascarilla. La escuela brindó/brindará filtros con las mascarillas para estudiantes. 

Todos deben usar un cubrebocas en la escuela  -personal y estudiantes. Los miembros del personal que no puedan usar un cubrebocas por condiciones médicas no tienen permitida la entrada a nuestros edificios. Los estudiantes que tienen una condición médica y crean que esto no les permite usar cubrebocas deben de contactar a la coordinadora de necesidades especiales de la escuela, Alice-Ann Beachy al 202-797-4700, para pedir una acomodación. La escuela se comunicará con el estudiante para determinar si es posible conceder la solicitud del estudiante mientras continúa manteniendo el ambiente escolar saludable y seguro para todos los demás. Para todos los estudiantes, la escuela ofrece opciones de aprendizaje en línea en este momento.

Plan de Educación Continua y Planes de Operaciones Escolares 

Los siguientes enlaces muestran  nuestros planes educativos para el semestre de otoño de 2020, y el plan de salud y seguridad para todas las operaciones escolares, incluyendo el aprendizaje en persona y a distancia. En nuestro Plan de Educación Continua (Continuous Education Plan), describimos los cambios necesarios para que tengamos éxito en la educación a distancia. El Plan de Operaciones Escolares (School Recovery Operations Plan) contiene información detallada sobre el plan de salud y seguridad de la escuela, incluyendo la limpieza frecuente de nuestras instalaciones escolares y las reglas que deben seguir todos los miembros de la comunidad, como distanciamiento social, uso de máscaras e higiene de manos. La escuela también ha comunicado a los estudiantes y al personal sobre las reglas que se espera que todos sigan en el campus en todo momento durante la pandemia.

 

 RECURSOS DE COVID-19 

 

Vacunas

El Distrito de Columbia ha publicado un plan de vacunación para residentes y trabajadores esenciales del Distrito. Para la información más reciente de la fase actual de vacunación visite: https://coronavirus.dc.gov/vaccine-information

DC se encuentra en la Fase 2 desde el final de enero 2021, la cual incluye vacunación para las personas de 65 años o más,  ciertas categorías de trabajadores esenciales (incluyendo empleados de escuelas públicas charter trabajando en persona), y a individuos con ciertas condiciones médicas con mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19. 

Les recomendamos que se registren para una cita cuando sea elegible para recibir la vacuna. Puede registrarse para una cita de la siguientes formas: 

 • En línea en vaccinate.dc.gov. 
 • Por teléfono llamando a la línea telefónica del Distrito de Columbia al 855-363-0333 

 

GUÍA PARA VISITAR LOS EDIFICIOS PARA ESTUDIANTES Y EMPLEADOS (ACTUALIZADO ENERO 28, 2021)

* APPRENTISSAGE À DISTANCE – INFORMATIONS IMPORTANTES *

Nous sommes ravis de commencer un nouveau semestre avec vous! Même si nous ne sommes pas dans les bâtiments, nous sommes là pour vous soutenir et nous assurer que nous avons un semestre sûr et réussi. Lisez ici une lettre de bienvenue au semestre du printemps 2021 de la part  de Allison R. Kokkoros, Directrice Générale de l’école Carlos Rosario.

Lisez ci-dessous des informations importantes sur la santé, le calendrier et à quoi s’attendre pour le semestre en cours.

Quand et comment les cours commencent-ils?

Notre premier jour d’école est le lundi 8 février 2021. Nous avons pris la décision de rester virtuels, sauf pour les programmes qui nécessitent une expérience pratique ou la présence physique de la personne sur place à l’école. Nous avons pris cette décision pour nous assurer que nous avons un semestre sûr et réussi pour tout le monde.

Comment allez-vous vous connecter à votre classe?

Votre professeur du semestre de printemps vous contactera avec des détails sur la façon de commencer vos cours. Soyez à l’affût d’un e-mail, d’un appel téléphonique et / ou d’un SMS de votre professeur pendant la semaine du 8 février 2021. Nous avons besoin que vous répondiez quand nous vous contacterons afin que vous ayez toutes les informations dont vous avez besoin pour réussir ce semestre. Si vos coordonnées ont changé depuis que vous avez rempli votre demande, veuillez appeler l’école pour indiquer votre nouveau numéro de téléphone ou votre nouveau courriel. Vous pouvez nous contacter au 202-797-4700 ou 202-734-4900.

Comment vais-je recevoir un ordinateur?

Si vous êtes nouveau, vous recevrez des instructions sur la façon de récupérer les fournitures et ordinateurs/tablettes de votre professeur. Veuillez vous assurer de répondre à leurs appels ou messages.

Que dois-je faire si je dois venir à l’école?

Toute personne venant à l’école (étudiants ou employés) est tenue de respecter nos consignes de santé et de sécurité. Cela inclut l’utilisation obligatoire de masques et la pratique de la distanciation sociale à tout moment.

Vous ne devriez pas venir à l’école si vous:

 • Présentez des symptômes de la COVID-19 ou avez été près de quelqu’un qui présente des symptômes,
 • Avoir été testé positif pour COVID-19,
 • Vous ou votre contact proche / membre du foyer attendez le résultat du test COVID-19 ou
 • Si vous vous êtes rendu au cours des 14 derniers jours dans une zone à haut risque pour le virus

Veuillez regarder la vidéo ci-dessous avec plus d’informations sur nos règles de santé et de  sécurité.

Comment puis-je trouver les dernières informations sur l’école?

 • Nous communiquerons régulièrement avec vous par e-mail ou par le numéro de téléphone que vous avez donné lors de votre inscription. 
 • Vos professeurs sont là pour vous soutenir, faites-leur savoir si vous avez une question ou avez besoin d’un soutien supplémentaire.. 
 • Suivez-nous sur Facebook et/ou Instagram pour des mises à jour régulières de l’école
 • Visitez cette page https://www.carlosrosario.org/about/distancelearning2021/ 

Qui dois-je contacter si j’ai besoin d’une assistance supplémentaire?

 • Contactez votre professeur pour plus d’informations sur vos cours
 • Appelez-nous si vous avez besoin de l’aide des Services de soutien aux étudiants (par exemple: accès  aux soins de santé, à l’alimentation, à la technologie, à la santé mentale, etc.):
  • Campus de Harvard St. au 202-797-4700
  • Campus Sonia Gutierrez au  202-734-4900 

Information pour les personnes à haut risque

Le département de la santé de DC recommande que toute personne à risque accru qui souffre d’une maladie grave due au COVID-19 devrait parler à son médecin avant de participer en personne à des activités à l’école. Par conséquent, nous vous encourageons à consulter un médecin si vous pensez que vous ou un membre de votre famille appartenez à une catégorie à haut risque. Vous trouverez ci-dessous une liste des conditions médicales qui présentent un risque accru de maladie grave due au COVID-19:

 • Cancer
 • Maladie rénale chronique
 • Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
 • État immunodéprimé suite à une greffe d’organe solide
 • Obésité (indice de masse corporelle IMC de 30 ou plus)
 • Maladies cardiaques graves
 • Drépanocytose
 • Diabète sucré de type 2

Pour une liste complète des conditions pouvant présenter un risque accru de maladie grave due au COVID-19, veuillez visitez www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extraprecautions/people-with-medical-conditions.html.

Il est recommandé à tout étudiant qui a un problème de santé non répertorié, mais qui est préoccupé par sa sécurité, de parler à son médecin avant de se rendre à l’école pour des activités en face à face.

Couvre-visages

Toute personne qui vient à notre école doit porter un masque ou couvre-visage – tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment. 

L’école donnera à chaque étudiant qui doit entrer dans le bâtiment des masques en tissu réutilisables. Les étudiants peuvent les nettoyer et les réutiliser. Les étudiants peuvent porter leurs propres masques à l’école s’ils s’adaptent parfaitement au nez et à la bouche et qu’ils n’ont pas de filtre d’aération. Vous pouvez également envisager de porter deux masques – l’un sur l’autre et / ou d’utiliser un filtre à l’intérieur du masque. L’école a fourni des filtres avec les masques distribués aux étudiants.

Tout le monde devrait porter un masque facial à l’école – employés et étudiants. Les membres du personnel qui ne peuvent pas porter de masque en raison d’un problème de santé ne sont pas autorisés sur le campus. Les étudiants qui ont un problème de santé qui, selon eux, les empêche de porter un masque, doivent contacter la coordonnatrice des besoins spéciaux de l’École, Alice-Ann Beachy au 202-797-4700, pour s’enquérir. L’École communiquera avec l’étudiant pour déterminer s’il est possible d’accorder la demande de l’étudiant tout en continuant à maintenir l’environnement scolaire sain et sécuritaire pour tous les autres. Pour tous les étudiants, l’école propose actuellement des options d’apprentissage en ligne.

Plans de formation continue et de fonctionnement des écoles

Les liens suivants décrivent nos plans de formation pour le semestre de printemps 2021 et le plan de santé et de sécurité de toute l’école pour toutes les opérations et l’éducation, y compris l’apprentissage en personne et à distance. Dans notre plan de formation continue, nous décrivons les changements nécessaires pour réussir dans l’enseignement à distance. Le plan des opérations de relèvement scolaire contient des informations détaillées sur le plan de santé et de sécurité de l’école, y compris le nettoyage fréquent de nos installations scolaires et des directives à suivre par tous les membres de la communauté, telles que la distanciation sociale, le port de masques et l’hygiène des mains. L’école a également communiqué aux étudiants et au personnel des lignes directrices que tout le monde devra suivre dans le campus en tout temps pendant la pandémie.  

 

 RESSOURCES COVID-19

 

Vaccins

DC a publié un plan de vaccination pour les résidents de DC et les travailleurs essentiels de DC. Pour obtenir les dernières informations sur la phase actuelle dans laquelle se trouve DC pour les vaccinations, visitez: https://coronavirus.dc.gov/vaccine-information

À la fin du mois de janvier, DC était en phase 2, qui comprend la vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus, certaines catégories de travailleurs essentiels (y compris les employés des écoles publiques à charte travaillant en personne à l’école) et les personnes souffrant de certains problèmes de santé à risque plus élevé de maladie COVID-19 grave.

Nous vous encourageons à vous inscrire à un rendez-vous lorsque vous êtes admissible au vaccin. Vous pouvez vous inscrire pour un rendez-vous:

 • En ligne à vaccinate.dc.gov. 
 • Par téléphone en appelant la hotline du district au 855-363-0333 

 

*የርቀት ትምሀርት – ጠቃሚ መረጃዎች*

አዲሱን ሴሚስተር ከአናንተ ጋር ስንጀምር በከፍተኛ ደስታ ነው!  በተምሀር ቤታችን ቅጥር ግቢዎች ባንሆንም በጥንቃቄ የተሞላና የተሳካ ሴሚስጥር እንዲኖረን ልናግዛችሁ ጎናችሁ ነን። ከትምህርት ቤታችን ዋና አስተዳዳሪ አሊሰን ኮኮሮስ የስፕሪንግ 2021 ሴሚስተር የአንክ\ን ደህና መጣችሁ መለአክት አዚህ አንብቡ። 

ከዚህ በታች  ስለጤና፣ የጊዜ ሰሌዳና በስፕሪንግ ሴሚስተር ምን መጥብቅ አንዳልባችሁ ለማወቅ ያሚረዱ ጠቃሚ መረጃዎችን አንብቡ።

ትምህርት መቼና አንዴት ነው የሚጀመረው?

የስፕሪንግ 2021 ሴሚስተር የመጀመሪያ የትምህርት ቀን ሰኞ ፈብሩዋሪ 8 2021 ነው። የተግባር ልምምድ ከሚጠይቁ መርሃ ግብሮች ብስተቀር ትምህርቱን በርቀት ለማድረግ ወስነናል።ይህን ውሳኔ የወሰንነውም ለሁላችንም በጥንቃቄ የተሞላና ስኬታማ ሴሚስተር አንዲኖረን ለማረጋገጥ ነው። . 

ከክፍልዎ ጋር እንዴት ይገናኛሉ?

ትምህርት አንዴት አንደሚጀምሩ ከስፕሪንግ ሴሚስተር አስተማሪዎ ዝርዝር መረጃ ያገኛሉ። በፈብሩዋሪ 8 ሳምንት ከአስተማሪዎ የሚላኩ የአሜል፣ ስልክ ጥሪ አና /ወይም የተክስት መላክቶች በትኩርት ይከታተሉ። ሴሚስተሩን የተሳካ አንዲሆንልዎ የሚረዱ መረጃዎችን ለማግኘት ከስተማሪዎ ጋር መልአክቶችን አንዲለዋወጡ አንፈልጋለን። ማመልከቻውን ካጨረሱ በኋላ የመገኛ አድራሻዎን ከቀየሩ አባክዎን በ 202-797-4700 ወይም 202-734-4900 ወደ ትምህርት ቤቱ ደውለው አዲስ ስልክ ወይም አኢሜልዎን ያሳዉቁን።

የትምህርት መሳሪያ አንዴት አገኛለሁ?

አዲስ ተማሪ ከሆኑ የመማሪያ ቁሳቁሶችና መሳሪያዎችን አንዴት አንደሚያገኙ ከአስተማሪዎ መመሪያ ያገኛሉ። አባክዎ የአስተማሪዎን አልክ ወይም መላክት ይመልሱ።

ወደ ትምህርት ቤት መምጣት ካልብኝ ምን ማድረግ አለብኝ?

ወደ ትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ የሚመጣ ማንኛውም ሰው( ተማሪዎች ወይም ሰራተኞች) አነዚህን የጤናና የጥንቃቄ መርሆች መከተል ይኖርባቸዋል።  ይህም የፊት ማስክ መጠቀምና በማንኛውም ጊዜ ማህበራዊ ርቀትም መጠበቅን ያካትታል

የሚከተሉት ሁነታዎች ውስጥ ኽሆኑ ወደ ትምህርት ቤት መምጣት የለብዎትም

 • የኮቪድ 19 ምልክቶች ከተሰሙዎት ወይንም ምልክቶቹ ከሚሰማው ሰው አካባቢ ከነበሩ or
 • በኮቪድ 19 ፖዘቲቭ ከሆኑ
 • አርስዎ ወይም በቅርብዎ ያሉ / የቤተሰብ አባላት የኮቪድ ምርመራ ውጤት እየጠበቁ ከሆነ ወይም
 • ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ ልቫይርሱ ከፍተኛ ተጋላጭ አካባቢዎች ተጉዘው ከነበረ

ስለጠናና ይትንቃቀ መርሆቻችን የበለጠ ምረጃ ለማግኝት አባክዎን ይህን ቪዲዮ ይመልከቱ።

የትምህርት ቤቱን ወቅታዊ መረጃ አንዴት ማግኝት አችላለሁ?

 • በምዝገባ ጊዘ በሰጡን ኢሜል ወይም ስልክ መረጃ በቋሚነት አንልክልዎታለ።
 • አስተማሪዎቻችሁ ሊያግዟችሁ ጎናችሁ ናቸው፣ ጥያቀ ካላችሁ ወይም ተጭማሪ ድጋፍ ከፈለጋችሁ አሳውቋቸው።
 • ለአዳዲስ የትምህርት ቤቱ መረጃዎች ፈስቡክ ወይም ኢንስታግራም ላይ ተከተሉን።
 • ይህንን ገጽ ጎብኙ  https://www.carlosrosario.org/about/distancelearning2021/ 

ተጨማሪ ድጋፍ ካስፈለገኝ ማንን ላግኝ?

 • ክፍልዎን ለሚመለከት መረጃ አስተማሪዎን ያግኙ
 • የተማሪዎች አገልግሎት ( ለምሳሌ የጤና ፣ምግብ፣ ተክኖሎጂ፣ የአይምሮ ጤና የመሳሰሉት) ድጋፎች በሚከተሉት ስልክ ቁጥሮች ድውሉልን
  • ሃርቫርድ ካምፓስ በ 202-797-4700
  • ሶኒያ ጉቲየሬዝ ካምፓስ በ 202-734-4900 

በከፍተኛ ሁነታ ጥጋላጭ ለሆኑ ግለሰቦች መረጃ

የዲሲ ጤ ዲፓርትመንት  ማንኛውም በኮቪድ 19 ምክንያት ለከፋ ህመም የተጋለጠ/ች ግለሰብ  በአካል የሚገኙብት የትምህርት አንቅስቃሴ ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ሀኪማቸውን አንዲያናግሩ ይመክራል። በመሆኑም የአርስዎ ወይም የቤተሰብዎ አባል ከፍተኛ ተጋላጭነት ካሳሰበዎ የህክምና ምክር አንዲያገኙ አናበረታታዎታለን። ከዚህ በታች ያሉት የጠና ሁኔታዎች በኮቪድ 19 ምክንያት ለከፋ ህመም የሚያጋልጡ ናቸው።

 • ካንሰር ወይም ነቀርሳ
 • ጽኑ የኩላሊት ህመም
 • ጽኑ ይመተንፈሻ አካል ህመም
 • ከአካል ንቅለ ተከላ ጋር የተገናኘ ችግር
 • ከመጥን ያለፈ ውፍረት
 • ጽኑ የልብ ህመም
 • የደም ህዋስ ችግር
 • ደረጃ ሁለት የስኳር ህመም

በኮቪድ 19 ምክንያት ለከፋ ህመም ለሚያጋልጡ የጤና አክሎች የተሟላ ዝርዝር እባክዎን ይህንን ይመልከቱ www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extraprecautions/people-with-medical-conditions.html

.አዚህ ከተዘረዘሩት ውጪ የጤና ችግር ያለበትና ደህንነቱ የሚያሰጋው ማንኛውም ተማሪ በአካል ከሚደረግ የትምህርት አንቅስቃሴ ከመግባቱ/ቷ በፊት ሃኪሙን/ሟን አንድታማክር ይመከራል።

 የፊት መሽፈኛዎች

ወደ ትምህርት ቤት የሚመጣ ማንኛውም ሰው  ክግቢው ውስጥም ውጭም ሆነ ውስጥ የፊት መሽፈኛ ማድረግ አለበት።

ትምህርት ቤቱ ወደ ግቢ መግባት ለሚፈልጉ ተማሪዎች ድጋሚ ጥቅም ላይ የሚውሉ የሸርቅ የፊት መሽፈኛዎችን ይሰጣል። ተማሪዎች አነዚህን የፊት መሽፈኛዎች አፅድተው ድጋሚ መጠቀም ይችላሉ። ተማሪዎች አፍና አፍንጫችውን ሙሉ ብሙሉ ይሚሽፍኑና አየር የማያስገቡ የራሳችው የፊት መሸፈኛዎችን መጠቀም ይችላሉ። ሁለት የፊት መሸፈኛዎችን አንዱን ሌላኛው ላይ ደርባችሁ ውይም ከስር ማጥልያ  ማድረግም ትችላላችሁ። ትምህርት ቤቱለተማሪዎች የሚሰጣቸው የፊት ሽፋኖች ማጥለያዎች ይኖራቸዋል።

ወደ ትምህርት ቤት የሚመ፤አ ሁሉ ሰራተኛና ተማሪ የፊት መሸፈ.አ ማድረግ አለበት። በጤና ምክንያት የፊት መሸፈና ማድረግ የማይችሉ ሰራተኞች ወደ ትምህርት በት እንዲመጡ አይፈቀድላቸውም። የፊት መሸፈኛ ማድረግ የሚከለክል የጤና ችግር አንዳለባቸው የሚያምኑ ተማሪዎች የትምህርት ቤቱን የልዩ ፍላጎት አደራጅ  አሊስ አን ቢቺ ጋር በ 202-797-4700 በመደውል ሁነታው የሚመቻችበትን መንገድ መጠየቅአለባቸው። ትምህርት በቱ የአካባቢውን ጤናና ደህንነት ለሁሉም በሚያስጠብቅ ሁኔታ የተማሪውን/ዋን ፍላጎት ማሟላት የሚቻልበትን ሁነታ ለመወሰን ከተማሪው/ዋ ጋር ይነጋገራል። በዚህ ጊዜ ትምህርት በቱ ለሁሉም ተማሪዎች የኦንላይን ትምህርት ይሰጣል። 

ተከታታይ ትምህርትና የትምህርት ቤቱ የክዋኔ አቅዶች 

የሚከተሉት መፈናጠሪያዎች (ሊንኮች) የ ስፕሪንግ 2021  የትምህርት አቅድና ለሁሉም የክዋኔ አቅዶቻችን አንዲሁም ለርቀትና የአካል ትምህር አሰጣጦች ላይ ያሉንን ይጤናና ጥንቃቄ መሆች ይዘረዝራሉ። 

በተከታታዩ የርቀት ትምህርት አቅዳችን፣ በርቀት ትምህርት ስኬታማ ለመሆን የሚያስፈልጉንን ለውጦች አንዘረዝራለን። የትምህርት ቤቱ የማገገም ክዋኔዎች አቅድ በትምህርት በቱ የጤናና ጥንቃቄ አቅድ ላይ ሰፋ ያለ መረጃ አካቷል። ይህም የትምህርት በቱን መገልገያዎች በየጊዘው ማፅዳትና ሁሉም የትምሀር ማህበረሰብ አባላት ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ፣ የፊት ሽፋን ማድረግና አጅን ማፅዳት የመሳሰሉ መመሪያዎችን የሚተገብሩባቸውን ደንቦች ያካትታል።

ትምህርት በቱ በዚህ ወረርሽኝ ሁሉም በግቢያችን ውስ፤  ሊከተላቸው የሚገባቸውን መመሪያዎች ለተማሪዎችና ሰራተኞች እንዲደሩ አድርጓል።

የኮቪድ 19 ግብአቶች

ክትባቶች

ዲሲ ለነዋሪዎችና ዲሲ ውስጥ ለሚሰሩ አስፈላጊ ሰራተኞች  የክትባት አቅዶችን አውጥቷል። ክትባቱ አሁን ስላለበት ደረጃ  ወቅታዊ መረጃ ለማግኘት ይህን ድረገፅ ይጎብኙ https://coronavirus.dc.gov/vaccine-information

አስክ ጃንዋሪ ወር መጨረሻ ዲሲ ደረጃ 2 ላይ ነበር። ይህም 65ነ ከዚያ በላይ አድመ ለሞላቸው ሰዎችና ከአስፈላጊ ሰራተኞች የተወሰኑት ( በህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች በአካል የሚሰሩ  ሰራተኞችን ይጨምራል) አና ብኮቪድ ምክንያት ልከፍተኛ ህመም ተጋላጭ ይሆኑ ግለሰቦችን ያካተተ ነው።  

ክትባቱን ለመውሰድ የሚያስችሉ መስፈርቶቹን የምታሟሉበት ደረጃ ላይ ስትደርሱ የክትባት ቀጠኦ አንድትይዙ አንመክራለን።

ቀጠሮ ለማስያዝ በዚህ መመዝገብ ይችላሉ

ወደ ትምህርት ቤት ግቢ ለሚመጡ ተማሪዎችና ሰራተኞች መመሪያዎች (1/28/2021)

Employee Links